Juridisk bistand

Ringerike Næringsforening og ECIT Law har inngått et samarbeid som gir medlemmene gunstige vilkår for juridisk bistand i forbindelse med offentlige anskaffelser. ECIT Law har kontorer på Hvervenmoen (HM49) og i Oslo, og har totalt ca. 20 advokater og advokatfullmektiger. Firmaet bistår klienter med rådgivning og tvister innenfor en rekke forretningsjuridiske fagfelt slik som selskapsrett, skatt, fast eiendom, kontraktsrett og entrepriser, IT, og offentlige anskaffelser.
Særlig om offentlige anskaffelser:
Innkjøp fra det offentlige må følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverket inneholder en rekke regler som oppdragsgivere må forholde seg til i anskaffelsesprosessen. For oppdragsgiver er kjennskap til regelverket viktig både for å unngå å trå feil og for å kunne utnytte mulighetsrommet i regelverket for å gjennomføre gode innkjøp. For tilbydere vil kjennskap til regelverket kunne bedre forutsetningene for å lykkes med sitt tilbud og til å forfølge sin rett ved brudd på regelverket.

Advokat Runar Bråthen har lang erfaring fra både oppdragsgiversiden og tilbydersiden med hensyn til rådgivning og tvister i forbindelse med offentlige anskaffelser. Erfaringen omfatter blant annet bistand med utforming og kvalitetssikring av konkurransedokumenter, forløpende rådgivning til oppdragsgivere eller tilbydere underveis i anskaffelsesprosessen, bistand i forbindelse med eventuelle innsynsspørsmål og klagesaker, og tvister for retten. (bilde av meg)

Tilbud til medlemmene:
ECIT Law tilbyr følgende medlemsrabatt for bistand innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser:
 
  • 30 minutters fri problemidentifikasjon
  • 20 % rabatt på ordinære timepriser

Med fri problemidentifikasjon menes at ECIT uten kostnad vil foreta en innledende og overordnet vurdering av ditt case. For en tilbyder vil dette typisk kunne være om avvisningsbeslutning bør påklages, om det bør påklages av konkurrent ikke ble avvist fra konkurransen, om det foreligger uklarheter eller feil ved konkurransegrunnlaget, eller om det foreligger feil ved tildelingsevalueringen og -beslutning. For en oppdragsgiver vil det typisk kunne være vurdering av om det foreligger avvisningsgrunn, vurdering av om en endring i konkurransegrunnlaget vil anses vesentlig, vurdering tildelingsbeslutning og klage på denne. Hensikten med fri problemidentifikasjon er at medlemmene i RNF skal få et kort foreløpig råd som kan være retningsgivende for beslutning om og hvordan spørsmålet skal forfølges videre. 
 
Mer om ECIT Law