Næringspolitisk strategi

Ringerike Næringsforening har flere samarbeidsprosjekter med andre viktige aktører og premissgivere innenfor bl. a næringsutvikling. 

Felles næringspolitisk strategi for Hole, Jevnaker og Ringerike ble vedtatt i Rådet for Ringeriksregionen i desember 2018, og i de respektive kommunestyrene i mars 2019. Strategien er utarbeidet av Ringerike Utvikling (RU), Ringerike Næringsforening (RNF) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Strategien, med navnet "Fremover sammen", viser hva regionen i fellesskap skal prioritere for å nå målene for næringsutvikling. 

Ringerike kommune har på bakgrunn av denne strategien utarbeidet en egen to-årig handlingsplan "Næringsplan 2-1" for 2020-2021.
Planen er i samsvar med målene, strategien og tiltakene i den regionale næringspolitiske strategien, og beskriver hvordan vi skal gjøre ord om til handling. Handlingsplanen viser tiltak og prosjekter som rettes mot spesifikke sektorer og problemstillinger. 
 

Næringsplan 2-1 skal være styringsverktøyet for både politikerne og administrasjonen i Ringerike kommune. Den skal være retningsgivende for kommunens næringsarbeid og den skal gi langsiktighet i arbeidet med næringsutvikling i kommunen. 
 

Næringsplan 2-1 skal legge grunnlaget for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling og ivaretar miljøet og menneskene. 

Det overordnede målet er å skape en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger. Derav navnet Næringsplan 2-1.